PROFESSORS

 • Dr.Suganthi., MBBS,DGO
 • Dr.Shanmuga Priya., MDS.
 • Dr.Manoj., MDS.
 • Dr.Muhammad Ramali., BEMS,MD(Acu)
 • Dr.V.Bharath., BNYS., BEMS., M.D(EH)
 • Dr.B.Lakshia., BEMS.,M.D(EH)
 • Dr.Harish Kumar., MBBS., DA
 • Dr.Jagadeesha Jogi., BDS
 • Dr.Sethu Subramaniam., PHD (Visiting Professor)
 • Dr.Kumaran., M.D(EH)
 • Dr.Vani Olety., M.D(EH) (Visiting Professor)
 • Dr.Indumathy., MPT., M.D(EH)